ČSOB Janovských 11 a 19 km ELEVEN 45. ročník v roce 2021

Účastník

přidat dalšího účastníka Skupina pro registraci musí mít minimálně 5 členů

Kontaktní údaje registrující osoby

Prohlášení účastníka

Stvrzuji, že mi není známá žádná zdravotní překážka, jež by mi bránila v tomto závodě. Souhlasím s pravidly závodu a prohlašuji tímto, že nezavazuji žádného organizátora k odpovědnosti plynoucí z mojí účasti v závodě a nebudu na žádném z organizátorů sám nebo prostřednictvím svých právních zástupců vymáhat náhradu škody, či případné újmy na zdraví a majetku způsobenou třetími osobami. Ve znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji tímto pořadatelům souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a to výhradně ke komunikaci s mojí osobou ohledně aktualit týkajících se pouze akce ČSOB Janovských 11 a 19 km ELEVEN. Po zaplacení příslušné částky na bankovní účet pořadatele nebude tato v případě neúčasti vrácena ani jinak kompenzována.

Stvrzuji, že jsem výše uvedené údaje vyplnil podle skutečnosti a nesu za mylně uvedené (jako například mylný rok narození) plnou odpovědnost. V opačném případě souhlasím s vyřazením ze závodu bez náhrad již uhrazených poplatků organizátorovi nebo třetím stranám v platebním procesu zúčastněným. V případě mé neplnoletosti za mne a mé činy odpovídá osoba odpovědná před dovršením mého osmnáctého roku života.

Souhlas se vznikem uměleckých děl (fotografie, video)

Svou účastí na sportovní akci nám udělujete souhlas se vznikem fotografií a video-záznamů Vaší osoby (před závodem, při něm a po něm v daný den) a dále se zpracováním těchto materiálů dle uvážení autora díla a s užitím k reklamně a propagaci na sociálních sítích, webových stránkách pořadatele, billboardech a dalších umístěních.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svou účastí na naší sportovní akci nám udělujete souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, jako je jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa, a dále jejich využití ke komunikaci mezi Vaší osobou a pořadatelem či třetí stranou.